زودتر رای بدهید+ مصاحبه

زودتر رای بدهید+ مصاحبه

افرادی که به دلیل سوادنداشتن و یا نقص عضو قادر به نوشتن رأی خود نیستند می‌توانند به همراه شخص مورد اعتماد، به شعب اخذ رأی مراجعه کنند.