اثرات زیست‌محیطی، منطقه‌ای و اجتماعی‌انتقال آب دریای‌خزر به کویر/ انتقال آب بین حوزه‌ای در دنیا منسوخ شده است

اثرات زیست‌محیطی، منطقه‌ای و اجتماعی‌انتقال آب دریای‌خزر به کویر/ انتقال آب بین حوزه‌ای در دنیا منسوخ شده است

ایلنا: جغرافی‌دان و فعال محیط زیست با اشاره به اثرات تخریبی و جبران ناپذیر طرح انتقال آب دریای خزر به کویر و استان سمنان،ضمن تشریح تاثیرات اجرای این طرح بر روی محیط…