عمر خلیج گرگان رو به زوال

عمر خلیج گرگان رو به زوال

با گذشت سه سال از تشکیل کارگروه نجات خلیج گرگان، هیچ اقدام اجرایی برای نجات این خلیج انجام نشده و وضعیت خلیج روز به روز مخاطره آمیزتر می شود.