افزایش ۱۶ درصدی بودجه دانشگاه علوم کشاورزی گرگان/ بخشی از فعالیت‌های پژوهشی به دلیل نوسانات ارزی انجام نشد

افزایش ۱۶ درصدی بودجه دانشگاه علوم کشاورزی گرگان/ بخشی از فعالیت‌های پژوهشی به دلیل نوسانات ارزی انجام نشد

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: باوجود افزایش ۱۶ درصدی بودجه دانشگاه، در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی و باتوجه به افزایش شدید قیمت ها، احتمال ایجاد خلل در هزینه‌ها و عملکرد دانشگاه وجود دارد.