سرنوشت برنج های در انبار مانده + فیلم

سرنوشت برنج های در انبار مانده + فیلم

برنج هایی که در انبار مانده و کشاورزانی که چشم انتظار خرید محصول اند شعار سال: اگرچه در گلستان خارج از الگو، شالی کشت می شود اما برنج های مزارع نسق هم، اکنون روی دست کشاورزان مانده است. شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت طبرستان ۲۴، تاریخ ۲۶ بهمن ۹۶، کد