ثبت ۱۳۶۲ تعاونی بانوان در استان گلستان

ثبت ۱۳۶۲ تعاونی بانوان در استان گلستان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: ۱۳۶۲ تعاونی ثبت شده در سطح روستاها و شهرهای استان، تعاونی ثبت شده بانوان هستند. شعار سال: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: ۱۳۶۲ تعاونی ثبت شده در سطح روستاها و شهرهای استان، تعاونی ثبت شده بانوان هستند. منطقه گلستان، سعید مازندرانی در جمع