اخراج مدیر عامل بانک صادرات گلستان از جلسه رفع موانع تولید

اخراج مدیر عامل بانک صادرات گلستان از جلسه رفع موانع تولید

استاندار گلستان با انتقاد از همکاری نکردن بانک صادارت برای رفع موانع تولید مدیر عامل این بانک در گلستان را از جلسه اخراج کرد. شعارسال:استاندار گلستان مدیر عامل بانک صادرات استان را عصر امروز در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان اخراج کرد. سید مناف هاشمی در این جلسه با انتقاد از همکاری نکردن بانک