هنجارشکنی در قالب تقاضاهای معیشتی مردم پذیرفته نیست

هنجارشکنی در قالب تقاضاهای معیشتی مردم پذیرفته نیست

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: هنجارشکنی برخی در قالب تقاضاهای معیشتی پذیرفته نیست و سبب رنجش و آزردگی خاطر مردم شده است. شعارسال: رئیس کل دادگستری گلستان گفت: هنجارشکنی برخی در قالب تقاضاهای معیشتی پذیرفته نیست و سبب رنجش و آزردگی خاطر مردم شده است. هادی هاشمیان در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم

آخرین اخبار