اتباع دارای کارت اقامت از خدمات رایگان مهارت آموزی بهره مند هستند

اتباع دارای کارت اقامت از خدمات رایگان مهارت آموزی بهره مند هستند

مدیر کل فنی و حرفه ای استان گلستان گفت: پناهندگان دارای کارت اقامت که به صورت قانونی در گلستان زندگی می کنند، امکان استفاده از دوره های آموزشی رایگان مهارت آموزی را دارند. شعار سال: علیرضا حسینی طلب اظهار کرد: دو مرکز آموزش مهارت آموزی در شهرهای گنبد و گرگان پذیرای اتباع مهاجری است که نیازمند