ادامه روند مهاجرت خاموش به گلستان/ نگرانی از افزایش حاشیه نشینی

ادامه روند مهاجرت خاموش به گلستان/ نگرانی از افزایش حاشیه نشینی

گلستان در حالی با موج مهاجرت های خاموش روبرو شده که زیرساخت های استان جوابگوی نیازها نیست و افزایش حاشیه نشینی به عنوان مهم ترین نتیجه این مهاجرت ها عنوان شده است. شعارسال:گلستان در حالی با موج مهاجرت های خاموش روبرو شده که زیرساخت های استان جوابگوی نیازها نیست و افزایش حاشیه نشینی به عنوان