۷۰ درصد روستا ناایمن است

۷۰ درصد روستا ناایمن است

شعار سال: شاید اندک افرادی در استان گلستان نام “چشمه‌لی” را شنیده باشند، روستایی که به رغم نام آن، خبری از چشمه در آن نیست و چشمان خسته مردم این روستا به حفره‌های خشکی است که کابوس کودکان، زنان و مردان این دیار شده است. روستایی محروم در شرقی‌ترین نقطه استان که نه فردی گلوی