استاندار گلستان با معاونان وزیر کشور دیدار کرد

استاندار گلستان با معاونان وزیر کشور دیدار کرد

استاندار گلستان با معاونان وزیر کشور دیدار و پیرامون مسائل و موضوعات استان گفتگو کرد. شعار سال: دکتر سید مناف هاشمی یکشنبه با دکتر جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای، دکتر اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی و دکتر سید محمدعلی افشانی عمران، توسعه