آغاز نسخه نویسی الکترونیکی در استان گلستان

آغاز نسخه نویسی الکترونیکی در استان گلستان

مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان گفت: طرح نسخه نویسی الکترونیکی پس از اجرای پایلوت در استان کرمان، در استان گلستان و شهرستان آق قلا اجرا می‌شود. قرار است این طرح تا پایان سال حداقل در یک شهرستان از هر استان اجرایی شود.‏

آغاز نسخه نویسی الکترونیکی در استان گلستان

آغاز نسخه نویسی الکترونیکی در استان گلستان

مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان گفت: طرح نسخه نویسی الکترونیکی پس از اجرای پایلوت در استان کرمان، در استان گلستان و شهرستان آق قلا اجرا می‌شود. قرار است این طرح تا پایان سال حداقل در یک شهرستان از هر استان اجرایی شود.‏