تسکین قلب ملت ایران

تسکین قلب ملت ایران

نقص فنی ترمز، عامل اصلی واژگونی اتوبوس در سانحه بامداد امروز در جاده فیروزکوه بوده و به قصور احتمالی شرکت حمل و نقل مربوطه در کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی خواهد شد.