خطر بیابانی شدن در کمین بخش‌های شمالی گلستان

خطر بیابانی شدن در کمین بخش‌های شمالی گلستان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: بیش از ۳۰۰ هزار هکتار از مساحت دو میلیون و ۱۹۲ هزار و ۱۳۰ هکتاری استان گلستان در معرض بیابانی شدن و دشت رسوبی شور شدن قرار دارد. شعار سال: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: بیش از ۳۰۰ هزار هکتار از مساحت دو میلیون و ۱۹۲