ورود مدیرکل محیط زیست گلستان به مسأله آلودگی کشتارگاه صنعتی در گرگان

ورود مدیرکل محیط زیست گلستان به مسأله آلودگی کشتارگاه صنعتی در گرگان

مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان شخصاً به موضوع مدیریت پساب یک واحد کشتارگاهی در ۱۰ کیلومتری شهر گرگان ورود و از منطقه بازدید کرد. شعارسال: مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان شخصاً به موضوع مدیریت پساب یک واحد کشتارگاهی در ۱۰ کیلومتری شهر گرگان ورود و از منطقه بازدید کرد. «امیر عبدوس» در این