بزرگداشت سوم خرداد، ترویج فرهنگ ولایتمداری و خودباوری دینی است

بزرگداشت سوم خرداد، ترویج فرهنگ ولایتمداری و خودباوری دینی است

در جلسه هم اندیشی حوزه های متوسطه و پشتیبانی آموزش و پرورش گلستان مطرح شد: بیش از ۲۲ میلیارد ریال به تجهیز مدارس نقاط حاشیه نشین اختصاص پیدا کرد. پاناگلستان: جلسه هم اندیشی روسای ادارات حوزه آموزش متوسطه و پشتیبانی، جهت خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس واقع درحاشیه شهرستان های گلستان و بازسازی مدارس آسیب

اختصاص بیش از ۲۲ میلیارد ریال به تجهیز مدارس نقاط حاشیه نشین

اختصاص بیش از ۲۲ میلیارد ریال به تجهیز مدارس نقاط حاشیه نشین

در جلسه هم اندیشی حوزه های متوسطه و پشتیبانی آموزش و پرورش گلستان مطرح شد: بیش از ۲۲ میلیارد ریال به تجهیز مدارس نقاط حاشیه نشین اختصاص پیدا کرد. پاناگلستان: جلسه هم اندیشی روسای ادارات حوزه آموزش متوسطه و پشتیبانی، جهت خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس واقع درحاشیه شهرستان های گلستان و بازسازی مدارس آسیب