صدور کارت کار موقت برای اتباع افغانستانی و عراقی در گلستان

صدور کارت کار موقت برای اتباع افغانستانی و عراقی در گلستان

رئیس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی گلستان از اجرایی شدن ، صدور و تمدید کارت کار موقت ویژه اتباع افغانستانی و عراقی در این استان خبر داد. شعار سال: محمد دادو رئیس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت :صدور و