نخاله‌ ساختمانی تهدید زیست محیطی است

نخاله‌ ساختمانی تهدید زیست محیطی است

شعار سال: کارشناس محیط زیست با بیان این‌که باید برای محل تخلیه و دفن نخاله ساختمانی مطالعه صورت گیرد، نسبت به شرایط احداث پارک پسماند و جابجایی محل دفن نخاله ها به توسکستان ابراز نگرانی کرد. فعالیت‌های انسان که جنبه حیاتی برای بقاء بشر دارد را باید متناسب با نیازهای حال و آینده سنجید و برای