تصاویر زیبای مزارع کلزا در استان گلستان

تصاویر زیبای مزارع کلزا در استان گلستان

با هدف کاهش سختی کار و هزینه تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح و تامین روغن مورد نیاز کشور برای خوداتکایی و خودکفایی این محصول استراتژیک، کشت مکانیزه کلزا در مناطق مختلف در حال انجام است. شعار سال: با هدف کاهش سختی کار و هزینه تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح و تامین روغن مورد