ظرفیت های تولیدی گلستان منجر به صادرات نمی شود

ظرفیت های تولیدی گلستان منجر به صادرات نمی شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان با بیان این که گلستان ظرفیت های تولیدی بالایی دارد، گفت: بسیاری از این تولیدات منجر به صادرات نمی شود. شعارسال: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان با بیان این که گلستان ظرفیت های تولیدی بالایی دارد، گفت: بسیاری از این تولیدات منجر به صادرات نمی شود.