۲۲ شهر گلستان طرح جامع مصوب دارند

۲۲ شهر گلستان طرح جامع مصوب دارند

‌ مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان با بیان این که بیش از ۹۸ درصد جمعیت روستایی گلستان از راه آسفالته برخوردار هستند، گفت: ۲۲ شهر گلستان طرح جامع مصوب دارند