عمل به قرآن مهم تر از خواندن آن است

عمل به قرآن مهم تر از خواندن آن است

گرگان- عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب گفت: ما الفاظ قرآن را فقط برای ثواب می خوانیم و از آنچه ما را به امت واحده دعوت می کند غافل هستیم.