مرگ آبخوان‌ها و نفوذ زبانه آب شور

مرگ آبخوان‌ها و نفوذ زبانه آب شور

مرگ آبخوان‌ها و نفوذ زبانه آب‌شور دو پیامد اصلی برداشت‌های بی‌رویه است و درحالی‌که گلستان چهاردهمین استان درگیر با فرونشست است اما این دغدغه همچنان جدی گرفته نمی‌شود.