وعده پایان دادن به مافیای زباله در گلستان

وعده پایان دادن به مافیای زباله در گلستان

شعار سال: زباله و مشکلات زیست محیطی و هزینه های سنگین مربوط به مدیریت آن یکی از مشکلات مهمی است که بدون تردید هر شهری با آن دست به گریبان است. مدیریت این میزان زباله، سالانه صدها میلیارد ریال هزینه را به شهرها تحمیل می کند و علاوه بر آن مشکلات زیست محیطی عدیده ای