ساخت ۲۴ مدرسه تخریبی گلستان

ساخت ۲۴ مدرسه تخریبی گلستان

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان گفت: ۲۴ مدرسه که بر اثر سیل اخیر در گلستان تخریب شدند برای نوسازی به پیمانکار واگذار شد.