اجرای طرح توقف برداشت از جنگل در گلستان

اجرای طرح توقف برداشت از جنگل در گلستان

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از اجرای طرح توقف برداشت از جنگل در استان خبر داد. شعار سال: ابوطالب قزلسفلو مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه از زمستان امسال دیگر برداشتی از جنگل های گلستان انجام نخواهد شد و تمام قراردادهای برداشت از جنگل لغو