شورای آموزش و پرورش گلستان به سمت بهبود شاخصه ها حرکت کند

شورای آموزش و پرورش گلستان به سمت بهبود شاخصه ها حرکت کند

شعار سال: سیدمناف هاشمی ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گلستان اظهار داشت: اعتقاد دارم همه سرمایه‎ انسانی که برای ما در امور کشور مهم است از صنعت و اقتصاد، آموزش، سیاست و مدیریت به آموزش و پرورش مرتبط است. وی با بیان اینکه آینده درست می‎تواند به تربیت خوب مدیران منجر