گلستان به زودی شاهد فرونشست زمین خواهد بود/ پایان عمر سد وشمگیر

گلستان به زودی شاهد فرونشست زمین خواهد بود/ پایان عمر سد وشمگیر

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: ۹۵ درصد آب های زیرزمینی در گلستان مورد استفاده قرار می گیرد که اگر جلوی آن گرفته نشود در استان دچار فرونشست زمین خواهیم شد. شعار سال: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: ۹۵ درصد آب های زیرزمینی در گلستان مورد استفاده قرار می گیرد که اگر