ابلاغ الکترونیک بیش از ۵۰ درصد اوراق قضایی

ابلاغ الکترونیک بیش از ۵۰ درصد اوراق قضایی

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در گلستان از مرز ۵۰ درصد گذشت و به ۵۲ درصد رسید. شعارسال: رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در گلستان از مرز ۵۰ درصد گذشت و به ۵۲ درصد رسید. هادی هاشمیان اظهار کرد: در سامانه ثنا، برگه های اوارق