نوسازی ناوگان موتوری شهرداری گلستان

نوسازی ناوگان موتوری شهرداری گلستان

شعار سال: شهردار گلستان از نوسازی ناوگان موتوری این نهاد خدمت رسان در راستای حفظ محیط زیست شهری و کاهش هزینه ها خبر داد. علیرضا عرب بیان داشت: با اشاره به اینکه قدمت زیاد و فرسوده بودن خودروهای ناوگان موتوری شهرداری، بهره وری سازمانی را تحت الشعاع خود قرار داده است، نوسازی و خریداری ماشین