گشت نظارت برمناطق در معرض خطر ساخت و ساز غیرقانونی تشکیل می شود

گشت نظارت برمناطق در معرض خطر ساخت و ساز غیرقانونی تشکیل می شود

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: گشت های سیار نظارت و سرکشی مناطق در معرض خطر ساخت و سازهای غیرمجاز به منظور حفظ حقوق عامه شهروندان در گلستان تشکیل می شود. شعار سال: به نقل از دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: گشت های سیار نظارت و سرکشی مناطق در معرض خطر ساخت و سازهای