اخذ مجوز لازم برای هرگونه تغییر کاربری در حوزه اراضی کشاورزی ضروری است

اخذ مجوز لازم برای هرگونه تغییر کاربری در حوزه اراضی کشاورزی ضروری است

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان گفت: هرگونه تغییر کاربری در حوزه اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی روستاهایی که طرح هادی مصوب دارند باید مجوز لازم را دریافت کنند. شعار سال: مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان گفت: هرگونه تغییر کاربری در حوزه اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی روستاهایی که طرح