اقدامات عمرانی سال‌های اخیر گره‌های ترافیکی گرگان را باز نکرد

اقدامات عمرانی سال‌های اخیر گره‌های ترافیکی گرگان را باز نکرد

استاندار گلستان گفت: در سال‌های اخیر در بحث عمرانی کارهای زیادی در شهر گرگان صورت گرفته اما نتوانسته است مشکل ترافیک این شهر را برطرف کند. شعار سال: استاندار گلستان گفت: در سال‌های اخیر در بحث عمرانی کارهای زیادی در شهر گرگان صورت گرفته اما نتوانسته است مشکل ترافیک این شهر را برطرف کند. سیدمناف