دوا را طبیب می‌دهد و شفا را خدا

دوا را طبیب می‌دهد و شفا را خدا

این یادداشت هرگز در پی نفی اهمیت بهداشت یا عمل به توصیه‌های پزشکی نیست، اما یادمان باشد «با توکل زانوی اشتر ببند»، دوا را طبیب می‌دهد و شفا را خدا.