دستگاه قضائی گلستان با کمبود قاضی مواجه است

دستگاه قضائی گلستان با کمبود قاضی مواجه است

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: مراجع قضائی استان گلستان با کمبود قاضی مواجه هستند. شعارسال: رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: مراجع قضائی استان گلستان با کمبود قاضی مواجه هستند. هادی هاشمیان صبح دوشنبه، در همایش عاملان صلح و سازش استان که در مجموعه دادگستری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: اگر چه تعدادی قاضی