ریه‌های نفس بریده گرگان

ریه‌های نفس بریده گرگان

اجرای طرح عمرانی دوربرگردان ورسن گرگان باعث جابه‌جایی ۲۱ درخت چنار در ورودی غربی گرگان می‌شود؛ موضوعی که اعتراض فعالان اجتماعی و محیط‌زیستی را به‌همراه داشت‌.

ریه‌های نفس بریده گرگان

ریه‌های نفس بریده گرگان

اجرای طرح عمرانی دوربرگردان ورسن گرگان باعث جابه‌جایی ۲۱ درخت چنار در ورودی غربی گرگان می‌شود؛ موضوعی که اعتراض فعالان اجتماعی و محیط‌زیستی را به‌همراه داشت‌.