کارگاه آموزشی فضای مجازی در خانه فرهنگ اندیشه گرگان برگزار شد

کارگاه آموزشی فضای مجازی در خانه فرهنگ اندیشه گرگان برگزار شد

کارگاه آموزشی «فضای مجازی، آسیب ها و راهکارها» با موضوع آموزش صحیح استفاده از فضای مجازی، با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان در خانه فرهنگ اندیشه برگزار شد. شعار سال: به نقل از سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری گرگان، کارگاه آموزشی فضای مجازی آسیب ها و راهکارها با موضوع آموزش صحیح