ایمن سازی معابر گرگان ضروری است

ایمن سازی معابر گرگان ضروری است

گرگان – ایرنا – بروز سوانح رانندگی متعدد و وجود برخی دیوار کشی های ناایمن و پر خطر پیرامون ابنیه و سازه های درون شهر گرگان سبب شد تا اعضای شورای شهر خواستار ایمن سازی و رفع خطر از این مناطق توسط شهرداری شوند.