برجام و ما ادراک ما برجام!

برجام و ما ادراک ما برجام!

حال که هنوز چهارمین سال اجرای برجام کامل نشده با توجه به بدعهدی‌های غرب پنجمین گام ایران برداشته شد تا مجدد بدون محدودیت صنعت هسته‌ای کشور آغاز به کار کند.

آخرین اخبار