دعوت از ۶ اسکواش باز گرگانی به  تیم ملی

دعوت از ۶ اسکواش باز گرگانی به تیم ملی

زنگ خطر فقیر شدن مراتع گلستان که تامین کننده تغذیه حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دامی استان است و تولید ۵۰ درصد گوشت قرمز وابسته به آن ، به صدا در آمده است.