روستای استان گلستان آب شرب ندارند

روستای استان گلستان آب شرب ندارند

آب آشامیدنی ۱۱۰ روستای گلستان با تانکر تامین می شود. شعار سال:  روستای استان گلستان آب شرب ندارند. آب آشامیدنی ۱۱۰ روستای گلستان با تانکر تامین می شود.که به گفته مدیرعامل آبفای روستایی در تابستان، ۱٧۱ روستای دیگر هم به جمع آن اضافه می شود. در ۱۰ سال اخیر به جز سال های ٩۱ و ٩٣ در استان

آخرین اخبار