خروج شن و ماسه از لوله های آب مادوان و بلهزار بویراحمد

خروج شن و ماسه از لوله های آب مادوان و بلهزار بویراحمد

شن های ته لیوانی که با شیر آب در مادوان و بلهزار پر شده است انسان را به یاد شن زارهای سواحل می اندازد. شعار سال: با توجه به فصل تابستان استفاده مردم از آب بسیار زیاد تر از فصل های دیگر است، تابستان امسال نیز گرم تر از سال های گذشته است بنابراین نیاز