رتبه ۲۹ ایران در حوزه علوم اعصاب در جهان

رتبه ۲۹ ایران در حوزه علوم اعصاب در جهان

ایلنا: علوم اعصاب به‌عنوان یکی از علوم استراتژیک و راهبردی مطرح است که علوم مغزی و شناختی در کنار سایر حیطه‌های نوین مانند بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و فناوری نوین در…