به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمد حمیدی صبح امروز در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر این شهرستان اظهارداشت: اعتیاد به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی چهارگانه مورد تاکید مقام معظم رهبری است و بر همین مبنا و به دلیل اهمیت این آسیب که سرمنشا بسیاری دیگر از معضلهای اجتماعی دیگر است؛ شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر باید به طور مستمر و با جدیت برگزار شود.

وی افزود: حضور و نقشآفرینی مدیران عضو این شورا در جلسهها و ارائه پیشنهادهای کاربردی و تخصصی در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد از اهمیت ویژهای برخوردار است.

فرماندار گرگان با بیان اینکه حدود یک سوم جمعیت استان در شهرستان گرگان سکونت دارند، گفت: باتوجه به افزایش حاشیهنشینی و وجود سکونتگاههای غیرمجاز، تنوع آسیبهای اجتماعی موجود در مقایسه با سایر مناطق بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مراکز تصمیمسازی و تصمیمگیری در خصوص کنترل آسیبهای اجتماعی شهرستانها شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است. زیرا اغلب مشکلات اجتماعی ریشه در اعتیاد دارد.

حمیدی گفت: سازمانها و نهادهایی مانند شهرداری که برنامههای مختلفی را در حوزه کنترل آسیبهای اجتماعی در محلههای مختلف شهر با صرف هزینه اجرا میکند باید برای همافزایی و اثربخشی برنامهها با سایر دستگاهها همفکری کند.

وی افزود: برای مفید و اثربخش بودن تصمیمها مصوبههای این شورا ضروری است تا ساختار هدفمندی تحت عنوان دبیرخانه شورا به صورت جدی فعالیت کند.

فرماندار گرگان اولویت کار این شورا را پیشگیری و تجمیع اعتبارات دستگاههای اجرایی در حوزه مبارزه با موادمخدر دانست و گفت: فعالیتها و برنامههای مبارزه با موادمخدر باید دارای انسجام و اثرگذار باشد.

به گفته وی، همزمان با پنجم تیرماه، روز جهانی مبارزه با موادمخدر برنامههای متنوع و اثرگذاری از جمله برپایی نمایشگاهی با همین موضوع پیشبینی شده است.